วิธีการติดตั้ง Chrooted DNS Server (BIND9)

วิธีการติดตั้ง chrooted dns server สำหรับ CentOS yum install bind-chroot  chmod 755 /var/named/ chmod 775 /var/named/chroot/ chmod 775 /var/named/chroot/var/ chmod 775 /var/named/chroot/var/named/ chmod 775 /var/named/chroot/var/run/ chmod 777 /var/named/chroot/var/run/named/ cd /var/named/chroot/var/named/ ln -s ../../ chroot chkconfig –levels 235 named on /etc/init.d/named start ที่มา: http://www.howtoforge.com/perfect_setup_centos_4.4_p4