24th Universiade 2007 – การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (3)

เดินสายเครือข่ายเพิ่มเติมในห้องผู้จัดการสนาม เดิมทีนั้นห้องผู้จัดการสนามไม่ได้ขอให้ติดตั้งเน็ตเวิร์คไว้  ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้  ซึ่งการขอให้มีการเดินสายเพิ่มเติมภายหลังนั้นดูเหมือนจะเป็น … อ่านต่อ …

24th Universiade 2007 – การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (2)

 โครงสร้างเครือข่ายที่ Main Stadium มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากภาพข้างบนจะเห็นว่ามี Cisco 3560G เป็นสวิทช์หลักที่เชื่อมต่อยังเครือข่ายกลางที่อาคารสังคมศาสตร์ และจากสวิทช์หลักก็จะกระจายไปยังส่วนต่างๆ ภาย … อ่านต่อ …

24th Universiade 2007 – การติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (1)

อำนาจหน้าที่ของ IT Manager  ในการประชุมครั้งหนึ่งที่ สกอ. ผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำสนามแข่งขัน  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเอกสารดังนี้ ผมได้ทำเกือบทุกข้อ  อย่างข … อ่านต่อ …

IT Manager @ TU Main Stadium

Universiade 2007 ได้ผ่านไปแล้ว  ผมพยายามจะเขียนเรียบเรียงประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบเจอในช่วงการทำงานเป็นอาสาสมัคร  เพื่อบันทึกไว้เตือนความจำว่าได้พบเจอเรื่องราวอะไรบ้าง  ความตั้งใจเริ่มแรกนั้น  ผมตั้งใจ … อ่านต่อ …