จัดการภาษาไทย (UTF-8) ด้วย Multibyte String Functions

UTF-8 ใช้พื้นที่ 3 ไบต์ ในการเก็บข้อมูลภาษาไทย 1 อักขระ  ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน เช่น strlen() และ substr() กับภาษาไทยที่เป็น UTF-8 ได้ เช่น $string = “ที่นี่abcd1234”; echo ‘strlen() return: ‘.strlen($string); ผลลัพธ์ที่ได้คือ strlen() return: 26 ตัวเลข 26 มาจาก ภาษาไทย 6×3 = 18, ภาษาอังกฤษ 4 และตัวเลข 4 ตัว ดังนั้นเพื่อให้นับจำนวนตัวอักขระได้อย่างถูกต้องจะต้องใช้ฟังก์ชัน multibyte  string  เช่น จากตัวอย่างข้างต้น จะต้องใช้ฟังก์ชัน mb_strlen() แทน strlen()

ภาษาไทยกับ PHP และ MySQL

UTF-8 เป็นคำตอบสุดท้่าย เพื่อให้การใช้ภาษาไทยกับ PHP และ MySQL ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ การสร้างฐานข้อมูลใน MySQL ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้ Default CHARSET = utf8 COLLATE = utf8_unicode_ci ตัวอย่างเช่น CREATE TABLE brand ( pk_brand int(5) NOT NULL auto_increment, brand varchar(250) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, brand_logo varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL, website varchar(200) collate utf8_unicode_ci default NULL, PRIMARY KEY  (pk_brand) ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci; แล้วทำไมจึงไม่ใช้ utf8_general_ci?  … อ่านต่อ …