การเปลี่ยนโดเมนของบล็อกที่ใช้ wordpress

เนื่องด้วยผมมีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนโดเมนบล็อกที่ใช้ wordpress จาก abc.com เป็น abc.net  แต่หลังจากที่ได้แก้ไขค่าต่างๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วพบว่า เมื่อเปิด abc.net ก็ยังคง redirect กลับไปที่ abc.com เช่นเดิม

ในที่สุดก็พบว่าจะต้องเข้าไปแก้ไขที่ฐานข้อมูลของ wordpress โดยตรง  เพื่อไม่ให้ redirect ไปที่ชื่อโดเมนเดิม  ซึ่งตารางที่จะต้องทำการแก้ไขคือ wp_options  โดยต้องแก้ไข siteurl และ home ให้เป็นชื่อเว็บใหม่

จากของเดิมที่เป็น  http://www.abc.com ต้องแก้ไขเป็น http://www.abc.net ครับ

😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *