สั่ง Yum ผ่าน proxy

เมื่อต้องทำการ update package ด้วยคำสั่ง yum  และต้องกำหนดให้ผ่าน proxy  นั้นสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดให้ผ่าน proxy

#export http_proxy=http://username:password@proxy:8080

หลังจากนั้นจึงใช้คำสั่ง yum  ตามปกติ

มีผู้แนะนำให้เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ที่ .bashrc และเรียกใช้คำสั่ง proxy เมื่อต้องการ

function proxy() {
 echo -n "username:"
 read -e username
 echo -n "password:"
 read -es password
 export http_proxy="http://$username:$password@proxy: port/"
 export ftp_proxy="http://$username:$password@proxy: port/"
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *