มีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ port 80?

Mac OS X:
#sudo tcpdump -s 0 -A -i en0 port 80

Unix:
#sudo tcpdump -s 0 -A -i eth0 port 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *