วิธีการติดตั้ง subversion จาก rpmforge

yum --enablerepo=rpmforge --disablerepo=base install subversion mod_dav_svn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *