ติดตั้ง SpamAssassin Rules Emporium (SARE)!

หลังจากติดตั้ง Razor ไปแล้ว คราวนี้ก็มาเพิ่ม rules ให้กับ SA บ้าง
โดยใช้ rule จาก http://www.rulesemporium.com/index.html
และใช้ script จาก Rules Du Jour (http://www.exit0.us/index.php?pagename=RulesDuJour) ในการทำให้ rules update อัตโนมัติ

1. สร้างไดเรกทอรี /etc/rulesdujour

2. สร้างไฟล์ config ภายใต้ /etc/rulesdujour

3. ในไฟล์ conig ให้ใส่คำสั่งต่อไปนี้เพื่อระบุว่าต้องการใช้ rules อะไรบ้าง
TRUSTED_RULESETS=”TRIPWIRE EVILNUMBERS SARE_RANDOM”;

4. สร้าง bash script ชื่อ rules_du_jour และเอา script ไว้ที่ /etc/rulesdujour

5. แก้ค่าตัวแปรใน scirpt rules_du_jour
SA_DIR=”/etc/mail/spamassassin” (เป็นไดเรอทอรีที่ SA จะเข้าไปอ่าน rules อัตโนมัติ
MAIL_ADDRESS=”username@address.com” (email ที่ต้องการให้ script ส่งรายงาน)
SA_RESTART=”/etc/init.d/spamd restart” (คำสั่งที่ใช้ในการ restart SA)

6. chmod +x rules_du_jour

7. สร้าง crontab สั่งให้ scirpt ทำงาน เช่น
28 1 * * * /etc/rulesdujour/rules_du_jour (script ทำงานตอน 1:28AM)

8. ทดสอบ SA โดยใช้คำสั่ง
spamassassin -D < sample-spam.txt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *