พระราชดำรัส

การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีแต่ความยุ่งยาก จะทำให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง

(พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514 )

Leave a Reply

4 Comments on "พระราชดำรัส"

Notify of
avatar
เรารักในหลวง 162
Guest
สรวมชีพชุมหัตถ์น้อม ประณต โอนนิรุติอันรส รื่นร้อย บูรณ์อาศิรพจน์ เพียงพาทย์ ทุกท่วง มธุรสถ้อย เทิดหล… Read more »
เรารักในหลวง 162
Guest

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้สามารถพึ่งตนเอง พออยู่พอกิน มีอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องยึดติดกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ดังแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยได้ยิน ได้ฟังกันอยู่เสมอ หรือแม้กระทั่งหลายครอบครัว ได้น้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตนแล้ว
พระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา ที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญในการสร้าง คน ทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะแรกของพระองค์ จึงเป็นโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเพื่อการกินดีอยู่ดี นอกจากนั้นยังมีแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน น้ำ และการจัดการหมู่บ้านป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของราษฎร อันเป็นแนวพระราชดำริที่หน่วยงานรับผิดชอบได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
หากจะกล่าวถึงรายละเอียดของพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนั้น จะกล่าวไปเท่าใดก็ไม่มีวันหมด ด้วยตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์มา 60 ปีนั้น พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการมาอย่างต่อเนื่อง ดั่งทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงพัฒนาประชาชนและประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง ตามที่เคยมีประชาชนร้องออกมาดัง ๆ เมื่อคราวเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานคำตอบผ่านหนังสือวรรณคดีว่า “ถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้” และ 60 ปีที่ทรงครองราชย์ ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่า พระองค์ไม่ได้ทรงละทิ้งประชาชนของพระองค์เลย ซึ่งนั่นคือที่มาของพลังแห่งความปลื้มปิติของพสกนิกรทั้งแผ่นดิน

เรารักในหลวง 162
Guest

ทูลพ่อหลวง แผ่นดินไทย ในแนวหล้า ปวงประชา น้อมจิต ขอถวาย
ขอสรรเสริญ พระบารมี มิเสื่อมคลาย น้อมถวาย สดุดี องค์ราชันย์

เรารักในหลวง 162
Guest

๖๐ ปี ทรงลำบาก มากอักโข พระเสโท ชโลมไหล ให้ไทยเห็น
๖๐ ปี ทรงครองธรรม ดับลำเค็ญ ไผทเย็น นิราศไร้ เภทภัยพาล
“ เศรษฐกิจพอเพียง” ตามรอยพ่อ รู้เพียงพอ ก่อสุข ทุกสถาน
ทรงเสียสละ มากล้น พ้นประมาณ ๖๐ ล้าน ดวงใจ ถวายพระพร ฯ