พระราชดำรัสของในหลวง

“…….ตลอดระยะเวลา 60 ปี ข้าพเจ้าใครจะกล่าวแก่ทุกท่านว่า การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้น มิใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ที่จะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญและผาสุกร่มเย็น ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งจึงมีภาระหน้าที่เช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งมวล…..”

พระราชดำรัสที่ทรงมีต่อบุคคลสำคัญของประเทศไทย และพระราชอาคันตุกะที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม (12 มิ.ย.)

อ่านข่าวและดูรูปได้ที่ http://www.thaimonarchy.com/special.php?page_show=bestwish

4 Comments

  1. wongsa_w@yahoo,com 21 December 2006
  2. ประชาชนคนไทย 8 September 2007
  3. คนที่เคารพในหลวง 18 November 2007
  4. P@!r~rY 8 January 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *