วิธีการเรียก Smarty library แบบง่าย

ผมบังเิอิญไปเจอวิธีการที่จะเรียก Smarty library ที่น่าสนใจ  สะดวกมากเวลาที่กำลังพัฒนาโปรแกรม เพราะไม่ต้องระบุ path เลย แต่เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วก็ควรแก้ไข path ให้ถูกต้องครับ

<?php
// SMARTY Section
define('SMARTY_DIR',str_replace("\","/",getcwd()).'/Smarty-2.6.19/libs/');
require_once(SMARTY_DIR . 'Smarty.class.php');
$smarty = new Smarty();
$smarty->template_dir = str_replace("\","/",getcwd()).'/templates/';
$smarty->compile_dir  = str_replace("\","/",getcwd()).'/templates_c/';
$smarty->config_dir   = str_replace("\","/",getcwd()).'/configs/';
$smarty->cache_dir    = str_replace("\","/",getcwd()).'/cache/';
//** un-comment the following line to show the debug console
//$smarty->debugging = true;
?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *