วิธีติดตั้ง Smarty 3.1.7 กับ CodeIgniter 2.1.0

ผมหาทางติดตั้ง  Smarty 3.1.7 เพื่อให้ใช้งานได้กับ CodeIgniter 2.1.0  ได้  โดยมีขั้นดังนี้ ดาวน์โหลดและติดตั้ง CodeIgniter ตามปกติ การติดตั้ง Smarty จะดำเนินการโดยใช้ Ci-Smarty  ที่พัฒนาขึ้นโดยคุณ Dwayne Charrington   ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งลงใน CodeIgniter ในข้อ 1.  แล้วให้ทำการทดสอบว่าสามารถใช้งาน Smarty ได้จริง เนื่องจากในขณะที่เขียนบทความนี้ Smarty ที่ิติดตั้งใน Ci-Smarty เป็นเวอร์ชัน 3.1.1 เราจึงต้องมีการแก้ไขปรับแก้ไฟล์  โดยโครงสร้างไฟล์ของ Ci-Smarty มีดังภาพข้างล่างนี้ เราต้องปรับแก้ 3 ส่วน ตามที่ลูกศรชี้ไว้ ส่วนที่ 1 แก้ไขไฟล์ smarty.php ในไดเรกทอรี config  โดยให้แก้ตัวแปร $config[‘cache_status’] ให้มีค่าเป็น TRUE จากเดิมที่เป็น 1 เนื่องจากในไฟล์ libraries/Smarty.php ตรวจสอบค่า $config[‘cache_status’] … อ่านต่อ …

วิธีการเรียก Smarty library แบบง่าย

ผมบังเิอิญไปเจอวิธีการที่จะเรียก Smarty library ที่น่าสนใจ  สะดวกมากเวลาที่กำลังพัฒนาโปรแกรม เพราะไม่ต้องระบุ path เลย แต่เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วก็ควรแก้ไข path ให้ถูกต้องครับ <?php // SMARTY Section define(‘SMARTY_DIR’,str_replace(“\”,”/”,getcwd()).’/Smarty-2.6.19/libs/’); require_once(SMARTY_DIR . ‘Smarty.class.php’); $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = str_replace(“\”,”/”,getcwd()).’/templates/’; $smarty->compile_dir  = str_replace(“\”,”/”,getcwd()).’/templates_c/’; $smarty->config_dir   = str_replace(“\”,”/”,getcwd()).’/configs/’; $smarty->cache_dir    = str_replace(“\”,”/”,getcwd()).’/cache/’; //** un-comment the following line to show the debug console //$smarty->debugging = true; ?>