วิธีทำให้ mod_rewrite ทำงานบน Mac OS X Lion

หากใช้งาน Apache ที่มากับ Mac OS X แล้วเกิดปัญหา mod_rewrite ไม่ทำงาน  ให้แก้ไขที่ไฟล์ /etc/apache2/users/username.conf  (แทนที่ username ด้วย username จริงๆ ที่ใช้งานในระบบ)  ให้แก้ไข ที่ AllowOverride None ให้เป็น AllowOverride All ดังตัวอย่างข้างล่าง

<Directory "/Users/username/Sites/">
     Options Indexes MultiViews
     AllowOverride All
     Order allow,deny
     Allow from All
</Directory>

อีกวิธีการหนึ่งสามารถดูได้ที่นี่ http://akrabat.com/php/setting-up-php-mysql-on-os-x-10-7-lion/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *