วิธีการติดตั้ง Chrooted DNS Server (BIND9)

วิธีการติดตั้ง chrooted dns server สำหรับ CentOS

yum install bind-chroot 

chmod 755 /var/named/
chmod 775 /var/named/chroot/
chmod 775 /var/named/chroot/var/
chmod 775 /var/named/chroot/var/named/
chmod 775 /var/named/chroot/var/run/
chmod 777 /var/named/chroot/var/run/named/
cd /var/named/chroot/var/named/
ln -s ../../ chroot
chkconfig –levels 235 named on
/etc/init.d/named start

ที่มา: http://www.howtoforge.com/perfect_setup_centos_4.4_p4